Mistä yksityinen kotihoitoyritys saa asiakkaita?

Hoitoalan yrityksen perustaminen edellyttää vahvaa ymmärrystä siitä, mistä yksityinen kotihoitoyritys saa asiakkaita? Tämä vaikuttaisikin olevan yksi suurimmista huolista, joita useat hoitoalan yritystä suunnittelevat pohtivat. Tulevaisuudessa kotihoidon ja kotipalvelun asiakasmäärien odotetaan kasvavan entuudestaan mutta samaan aikaan markkinoille tulevien yritysten määrän ennakoidaan myös kasvavan. Kilpailu asiakkaista kovenee.

Mikään yritys ei toimi ilman asiakkaita ja jos yrittäjä ei ole huolissaan siitä, mistä asiakkaat löytyvät, on jokin pahasti vialla. Hoitoalalla toimivat kotihoito- ja kotipalveluyritykset löytävät asiakkaat kohtalaisen nopeasti ja parhaimmillaan omaa asiakasmäärää voi suhteuttaa oman ajankäytön vaatimusten mukaisesti.

Miten yksityinen yritys löytää asiakkaansa?

Yksinkertainen vastaus tähän kysymykseen on, että yksityisen kotipalvelun tuottaja saa asiakkaansa sieltä, mistä muutkin alan toimijat asiakkaansa löytävät. Todellisuudessa asia vähintäänkin tuntuu hieman monimutkaisemmalta.  

Otetaanpa perusasiat haltuun ja tarkastellaan ensin sitä, miten kotihoidon ja kotipalveluiden asiakkaiksi ryhdytään.

mistä yksityinen kotihoitoyritys saa asiakkaita

Kotihoitoasiakkaan palvelupolku

Suomessa tyypillinen polku kotihoidon tai kotipalvelun asiakkaaksi, kulkee julkisen sosiaali- ja terveyspalvelun kautta. Ensimmäinen palvelutarpeen arviointi tehdään useimmiten kunnallisen terveysaseman suosituksesta ja tästä eteenpäin julkinen palveluohjaus ohjaa asiakasta eteenpäin palveluiden hankinnassa.

Suomessa on kaikesta porinasta huolimatta erinomaisesti toimivat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat käyttäjälleen edullisia ja joiden palveluiden piiriin pääsyllä on jokaisella suomalaisella lakisääteinen oikeus.

On siis selvää, että asiakas hakeutuu julkisen sosiaali- ja terveyspalvelun piiriin koska hänellä on niihin lakisääteinen oikeus. Luonnollista on, että edullinen hinta ja palveluiden toimivuus vaikuttavat myös palvelutuottajan valintaan.

Hoidon ja tuen tarpeen suuri määrä on johtanut siihen, että varsin monella alueella Suomessa on käytössä hybridimalli, jossa yksityiset palveluntuottajat tukevat julkista palveluntuotantoa tarjoamalla samoja palveluita kunnan kanssa. Kunta voi myös toimia pelkästään palveluiden järjestäjänä ja koordinoida palveluiden hankintaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kunta tukee asiakasta palveluiden järjestämisessä sekä myöntää tarveperustaisesti palveluiden hankintaa varten taloudellista tukea esim. palvelusetelin muodossa.

Kotihoitoyrityksen asiakaskunta muodostuukin tyypillisesti asiakkaista, jotka järjestävät palvelunsa itse sekä niistä asiakkaista, joille kunta toimii palveluiden järjestäjänä.

Tämä on myös se syy, miksi helposti syntyy käsitys siitä, että kotihoitoa tai kotipalveluita tarvitsevat asiakkaat olisivat joko kunnallisia tai yksityisiä asiakkaita. Lähtökohtaisesti asiakkaalla on kuitenkin aina mahdollisuus itse valita, mistä hän hankkii palvelunsa.

Kilpailu kovenee, riittääkö minun yritykselleni asiakkaita?

Tällä hetkellä kotihoito- ja kotipalveluyrityksillä riittää asiakkaita. Moni yksityisen kotihoitoyrityksen perustamista suunnitteleva miettiikin, riittääkö asiakkaita myös minulle?

Tämä on jälleen tärkeä kysymys ja siihen vastausta on etsittävä perusasioiden puolelta.

Kotihoito- ja kotipalveluyrittäjänä sinun on syytä muistaa, että et koskaan käy asiakkaidesi luona tekemässä pelkästään hoitotyötä. Sinun tekemällä työllä ratkaistaan asiakkaan ongelmia, jotka liittyvät päivittäiseen arkisista asioista selviämiseen.

Itseasiassa, sinun työlläsi ratkaistaan monen eri tahon ongelmia. Tarkastellaanpa niitä hieman.

Asiakkaan näkökulmasta sinun yrityksesi helpottaa sellaisia asiakkaan päivittäisten rutiinien tekemistä, joihin asiakas tarvitsee apua tai joita hän ei kykene itse tekemään. Toisaalta sinun työlläsi voidaan ratkaista monia inhimillisen elämän ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi yksinäisyyteen tai turvattomuuteen.

Asiakkaan lähipiirin ja omaisten näkökulmasta sinä ratkaiset sellaisia ongelmia, kuten kuka huolehtii läheisestäni silloin, kun en itse pysty? Asiakkaan lähiomaiset pohtivat myös sitä, onko palvelu riittävän laadukasta ja saammeko riittävästi tietoa läheisen voinnista?

Kun asiakkaan palveluiden järjestämisestä vastaan julkinen toimija, on se joutunut ratkaisemaan, miten palveluiden riittävyys kaikille avun tarvitsijoille turvataan? Julkinen toimija joutuu myös pohtimaan, miten sen oman palveluntuotannon vajeet, kuten esimerkiksi työvoimapula paikataan?

Tällöin ratkaisu voi olla se, että julkinen toimija ostaa työvoimaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kaikissa näissä edellä olevissa esimerkeissä yksityinen kotihoitoyritys tavalla tai toisella ratkaisee asiakkaansa ongelmia.

Kuten ehkä huomaat, yrittäjälle on tärkeä osata tunnistaa, kuka hänen palvelunsa asiakas todellisuudessa on. Ei kuitenkaan mennä siihen nyt syvemmin.

On kuitenkin hyvä ymmärtää, että olipa toimiala mikä hyvänsä, jokainen yritys ja yrittäjä joutuu miettimään, minkä asiakkaan ongelman hänen palvelunsa ratkaisee.

Hoitoalan yksityiset yritykset eivät tee tässä poikkeusta, vaikka välillä saattaisikin tuntua, että asiakkaiden määrä on loputon.

Kun yritys itse tuntee asiakkaan tarpeet ja ymmärtää, miten hänen antamansa palvelu auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmia, ei tarvitse kantaa huolta siitä, riittääkö yritykselleni asiakkaita.

Erityisesti tämä korostuu lähitulevaisuudessa, jolloin asiakkaiden määrä on suuri.

Mistä yksityinen kotihoitoyritys saa asiakkaita

Tulevatko asiakkaat minulle vai menevätkö he kilpailijoille?

Hoitoalalla toimivat tietävät, että hoivan ja hoidon tarpeen määrä tulee lähivuosina kasvamaan nykyisestä tasosta merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitoalan asiakasmäärät tulevat kasvamaan mutta samaan aikaan on ennakoitavissa, että myös yksityisten kotihoitoyritysten määrä kasvaa.

Sinne, missä on kysyntää, muodostuu nopeasti myös tarjontaa. Yksinkertaista, eikö?

Tarjonnan määrän kasvaessa, tarjoajien välille syntyy kilpailua.

Miten tässä kilpailussa voi sitten pärjätä?

On selvä, että osa sinun yrityksesi kilpailijoista tulee valitsemaan yksinkertaisimman tavan ja lähtee mukaan hintakilpailuun. Toisin sanoen, he käyttävät aikaa yleisen hintatason tarkkailuun ja pyrkivät tarjoamaan palvelun kilpailijoitaan edullisemmin.

Tämä toimii niin pitkään, kun valitulle hintatasolle löytyy asiakkaita.

Hintakilpailu on helpoin ja yksinkertaisin tapa erottua kilpailijoistaan, eikä se vaadi laajempaa ymmärrystä markkinoista tai asiakkaan palvelutarpeesta. Hintakilpailuun voi lähteä kuka tahansa ja sen vuoksi pelkällä hinnalla kilpailtaessa seuraukset ovat pitkällä aikajänteellä usein huonot sekä yritykselle että ennen kaikkea asiakkaille.

Vaikuttavin tapa erottua asiakkaista, on ennen muuta asiakkaiden palveluntarpeen sekä oman palveluprosessin syvä ymmärtäminen. Kun yritys osaa viestiä asiakkaalle ymmärtävänsä asiakkaan tilannetta, asiakkaan ja yrityksen välille alkaa syntymään luottamusta. Tämän jälkeen asiakasta on vielä autettava ymmärtämään, miten sinun yrityksesi palvelu auttaa asiakasta tämän tilanteessa.

Tämä työ on hienovaraista ja pitkäjänteistä. Lopputuloksena on kuitenkin se, että asiakas kokee tulleensa ymmärretyksi ja autetuksi. Tämä johtaa lopulta siihen, että sinun yrityksellesi on muodostunut aidosti oma asiakaskunta, joiden elämäntilannetta ja palveluntarpeita sinä ja yrityksesi ymmärtää.

Yksityisen kotihoitoyrityksen perustamista suunnittelevan kannattaakin miettiä, haluaako hän opettaa asiakkaansa liikkumaan edullisemman hinnan mukana vai kasvattaa asiakkaiden luottamusta yritykseen sekä yrityksen palveluihin?

Miten Akson auttaa sinua ryhtymään yrittäjäksi?

Kiinnostuitko Akson-yrittäjyydestä?

Aksonilla meitä yrittäjiä on moneen lähtöön. Täytä hakemus ja liity Akson-menestyjien joukkoon!