Usein kysyttyjä kysymyksiä

Näitä kysymyksiä meiltä usein kysytään:

Akson yrittäjä, Sirpa Heikkinen

Aksonin avulla yrittäjäksi on helppo lähteä!

Mikä Akson on?

Akson on itsenäisistä kotipalveluyrityksistä koostuva yritysverkosto. Kaikki yritykset tarjoavat asiakkaan kotona tuotettavia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Näitä ovat esimerkiksi kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut, omaishoitajien sijaispalvelut, lapsiperheiden sekä vammaisten kotipalvelut. Akson yrittäjät ovat itsenäisiä yrittäjiä ja heidän asiakkainaan on itse palvelunsa järjestävia henkilöasiakkaita sekä kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä ja yrityksiä.

Aksonin missiona on, että meistä jokainen voisi viettää enemmän hyviä päiviä omassa kodissamme, meille tärkeiden ihmisten kanssa. Me Aksonilaiset teemme päivittäin töitä tämän päämäärän saavuttamiseksi.

Meille tärkeitä arvoja ovat

 • Yrittäjyys, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle ottaa paremmin käyttöön omaa ammatillista osaamistaan ja päättää itse oman työnsä sisällöistä. Yrittäjyys itsessään motivoi tekemään työtä suunnitelmallisesti, omaa jaksamista kuunnellen.
 • Vastuullisuus, mikä tarkoittaa meille avointa toimintatapaa asiakkaiden ja toimintaamme valvovien tahojen kanssa. Meille tärkeää on hyvän hallintotavan sekä yritystoimintaan liittyvien vastuiden ja velvollisuksien noudattaminen.
 • Vaikuttavuus, joka syntyy sitoutumisesta pitkäjänteiseseen työhön, joka vie meitä kohti päämääräämme.
Mitä on ketjuyrittäjyys?

Ketjuyrittäjyyden tunnetumpi nimi lienee franchising -yrittäjyys. Franchising-yrittäjä aloittaa yritystoimintansa valmiiksi kehitetyllä liiketoimintamallilla, tunnetulla brandilla, toisen yrityksen tuella ja ohjauksella. Hänet koulutetaan ja tuetaan alkuun ja hän pääsee osalliseksi ketjun laajuuseduista mm. hankinnoissa ja markkinoinnissa. Tästä syystä onkin sanottu, että franchising on helpompi tapa aloittaa yrittäjyys.

Lisää ketjuyrittäjyydestä voit lukea esimerkiksi Suomen Yrittäjien sivuilta tai Suomen Franchising yhdistyksen sivuilta.

Mitä on Akson yrittäjyys?

Akson yrittäjyys perustuu franchising -toimintamalliin. Aksonin ja sinun yrityksesi välinen yhteistyö perustuu yritysten väliseen sopimukseen. Aksonin yritykselle ja yrittäjälle tarjoama palvelu tähtää siihen, että yrityksen liiketoiminta täyttää kaikilta osin yksityisille sosiaali -ja terveys palveluiden tuottajille asetetut vaatimukset ja että Akson yrityksillä olisi kaiken aikaa käytettävissään yrityksen johtamista helpottavat työvälineet ja -menetelmät. 

Aksonin ketjukonseptin tarkoituksena on, että sinä pystyisit käyttämään mahdollisimman paljon aikaa hyvään ja laadukkaaseen asiakastyöhön. 

Sosiaali- ja terveysala muuttuu jatkuvasti ja myös Aksonin on kyettävä muuttumaan sen mukana. Me seuraamme alan muutosta jatkuvasti ja kehitämme omaa ketjukonseptiamme, jotta se palvelisi alan yrittäjää parhaalla mahdollisella tavalla. 

Meille on tärkeä, että jokainen Akson yrittäjä on oma tarinansa. Siksi jokaisella Akson yrittäjällä on aina käytössään henkilökohtainen tuki kaikissa eteen tulevissa asioissa. 

Mitä Akson yrittäjältä vaaditaan?

Parhaimmat edellytykset Akson yrittäjyyden onnistumiseksi täyttyvät silloin, kun sinulla on

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (esim. lähihoitaja) tai korkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja)
 • Kokemusta asiakkaan kotona tuotettavista palveluista (esim. kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut)
 • Halua auttaa asiakkaita ja motivaatiota tehdä työtä vaihtelevissa olosuhteissa
 • Riittävää suomen kielen taitoa
 • Vaadittava alkupääoma käytettävissäsi
Miten teen sopimuksen?

Sopimuksen tekeminen käynnistyy tutustumisella Akson yrittäjyyteen. Tämä tehdään verkkopalaverissa tai tarvittessa paikan päällä. Tämän perusteella tehdään päätös siitä, voisiko yhteistyö olla molemmille osapuolille hedelmällistä. Tämän jälkeen allekirjoitetaan sopimus ja työt sinun yrityksesi perustamiseksi käynnistyvät. 

Tutustuminen yrittäjyyteen ei sido sinua aloittamaan toimintaa mutta se kannattaa ehdottomasti tehdä!

Lisätietoja saat Mikolta!

Mikko Pirttimäki

+358 40 5040 318

[email protected]

Päättääkö Akson kaikesta, mitä saan tehdä?

Itsenäisenä yrittäjänä sinä päätät yrityksesi asioista. Tietyissä asioissa Aksonin ja yrityksesi välinen sopimus ohjaa yrityksesi päätöksentekoa. Sopimuksemme myötä yrityksesi saa käyttöön konkreettisia työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja sekä sellaista osaamista, jonka avulla sinä voit saavuttaa omat tavoitteesi yrittäjänä.

Voinko tehdä töitä muualla?

Kyllä voit. Itse asiassa monet Akson yrittäjät hyödyntävät tätä mahdollisuutta esimerkiksi yrityksen alkuvaiheessa. Aksonin tehdessä yrityksesi perustamistoimia, sinä voit jatkaa nykyisessä työpaikassasi. Sinun ei tarvitse jonottaa puhelinvaihteessa kesken työpäiväsi tai käyttää vapaa-aikaasi materiaalien laatimiseen.

Joskus voi myös tulla eteen sellainen tilanne, ettei yritystoiminnan pyörittäminen ole mahdollista, silloin voit mennä työnantajalle töihin.

Tämä on etusi myös silloin, kun päätät lopettaa yritystoiminnan. Lopettamisilmoituksen jälkeen voit mennä heti toisaalle töihin. Sopimuksen irtisanomisaikana ei tarvitse tehdä yritystoimintaa.

Miksi sopimuksessa on kilpailukielto ja mitä se koskee?

Kilpailukielto koskee sellaisen yritystoiminnan harjoittamista, joka liittyy asiakkaan kotiin tuotettavien sekä niihin rinnastettavien palveluiden tuottamiseen. Aksonin sopimukseen perustuva yhteistyömalli on liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietotaitoa, joka tarjoaa Akson yrityksille sekä yrittäjille merkittävää kilpailuetua, alan muihin toimijoihin nähden. Kilpailukiellolla varmistetaan se, etteivät muut, kuin Aksonin verkostoon kuuluvat kumppanit, pääse hyötymään tästä tietotaidosta.

Kilpailukielto koskee yritystä, yrittäjiä ja osakasluetteloon merkittyjä henkilöitä.

Kilpailukielto ei koske työntekoa ja työntekijänä toimimista työnantajan palveluksessa.

Voinko liittää oman yritykseni Akson ketjuun?

Kyllä voit! Sinun kannattaa ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tilanteestasi. Sovitaan sitten yhdessä, mikä on paras tapa edetä asiassa. 

Voinko tehdä myös muuta yritystoimintaa?

Kyllä voit mutta kannattaa miettiä, onko se tarkoituksenmukaista. Akson yrityksen y-tunnuksen alla on mahdollista tehdä myös muuta yritystoimintaa, kunhan siitä on avoimesti yhteisesti sovittu. Tällainen muu yritystoiminta tulee selkeästi määrittää ja sen harjoittaminen tulee aina pystyä erottamaan Akson yrityksen liiketoiminnasta. Jos muu liiketoiminta jatkuu Akson sopimuksen päätyttyä, tulee muistaa kilpailukieltoa koskevat ehdot.

Lähtökohtaisesti suositamme, että Akson sopimuksen puitteissa tapahtuva liiketoimintaa varten perustetaan oma yhtiö. Tämä säästää aikaa ja ennen kaikkea hallinnointiin, esimerkiksi kirjanpitoon kuluvaa rahaa.

Mitä jos haluan päättää sopimuksen?

Sopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä Aksonille. Tämän jälkeen irtisanominen vahvistetaan yhdessä Aksonin ja yrittäjän kanssa, jonka jälkeen käynnistyy sopimuksen irtisanomisaika. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Tämän jälkeen käynnistyy 12 kuukauden mittainen yritystoimintaa koskeva kilpailukielto.

Akson yrittäjä, Iiris Karhu

Ketjuyrittäjyys on helppo tapa lähteä yrittäjäksi, koska se ketjun tuki on niin iso asia. Olen saanut heiltä ihan kaikenlaista apua yrittämisen käytännön asioissa.

Akson Hoivapalvelut Salo

Akson yrittäjät, Marianne Ålenius ja Sari Viirret

Koko tämä taival on ihmetelty, että miks noi tyypit haluaa auttaa meitä ja aina vastaavat puhelimeen iloisena ja auttavaisena.

Mitä maksuja Akson yrityksen perustamiseen liittyy?

Akson yrityksen perustaminen ja Akson verkostoon liittäminen maksaa 7 300€ (sis. Alv. 24%). Aksonin yrityksillesi tuottamat palvelut katetaan ketjumaksulla, jonka suuruus on 6% yrityksen kuukausittaisesta liikevaihdosta.

Liittymismaksun saatuaan, Akson aloittaa yrityksen perustamistyöt. Ketjumaksua aletaan maksamaan siinä vaiheessa, kun yrityksesi liiketoiminta käynnistyy.

Tämän lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus perii yrityksen perustamismaksun ja Aluehallintovirasto perii ilmoituksen ja/tai toimiluvan käsittelymaksun.

Kaikkine kuluineen yrityksen perustamiseen on syytä varata n. 10 000€ alkupääoma.

 

Millä tavoin Akson yrittäjät ovat rahoittaneet yrityksen perustamisen?

Akson yrittäjät ovat rahoittaneet yrityksensä perustamisen tyypillisesti

 • säästöillään tai muulla yksityisellä rahoituksella
 • lainarahoituksella, esim. omalta pankilta

Kokemuksemme mukaan, on yritystoiminnan käynnistämiseen saatavilla hyvin rahoitusta. Meiltä voi aina kysyä neuvoa, miten rahoituksen voisi saada järjestymään. 

Miksi Akson perii vielä ketjumaksua liittymismaksun lisäksi?

Akson yritysten maksamalla ketjumaksulla katetaan Akson yrityksille suunnatut palvelut ja turvataan, että yrityksen on mahdollista tuottaa palveluita Aksonin toimintamallin mukaisesti.

Ketjumaksulla turvataan mm.

 • Yhteinen yritysilme ja jatkuva markkinointi erilaisissa kanavissa
 • Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitäminen ja käyttötuki
 • Omavalvontamateriaalien ylläpito ja valvonnan tuki
 • Vastuulääkäripalvelu (lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat)
 • Akson yrittäjien yhteiset tapahtumat
 • Akson yrittäjän henkilökohtainen tuki

 Ketjumaksun suuruus on 6% kuukausittaisesta liikevaihdosta ja maksut käynnistyvät, kun yritys alkaa laskuttamaan asiakkaitaan. 

Mitkä palvelut eivät kuulu Aksonin palveluun?

Yritystoiminnan kannalta tärkeimmät Aksonin palvelun ulkopuoliset palvelut ovat yrityksen kirjanpidon järjestäminen sekä toiminnan vakuuttaminen.

Yrityksen kirjanpito kannattaa aina jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Aksonin yhteistyökumppanina on tilitoimistoja, joiden palveluita voimme lämpimästi suositella. Aloittavan yrityksen kirjanpidon kustannukset ovat noin 200 – 300€/kk. Riippuen yrityksen liiketoiminnan koosta.

Yrityksen toiminta tulee vakuuttaa. Yrityksellä tulee olla vähintään voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus ja hoitotyössä myös potilasvastuuvakuutus. Akson tekee yhteistyötä vakuutusyhtiö Fennian kanssa ja voimme lämpimästi suosittaa yhteistyön aloittamista myös aloittavalle yrittäjälle. Toiminnan vakuuttamisen aloittavalla yrityksellä on noin 100-200€/vuosi. 

Voiko liittymismaksun maksaa osissa?

Suositamme, että liittymismaksu hoidetaan kerralla pois koska yrityksesi perustamistoimenpiteet aloitetaan, kun liittymismaksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

Aksonin liittymismaksu on aika suuri, mitä tällä rahalla oikein saa?

Aksonin liittymispaketin hinta on tällä hetkellä 7300€ (sis. alv 24%). Liittymispaketti sisältää sinun yrityksesi rakentamisen avaimet käteen periaatteella.

Liittymispaketin hinnalla katetaan:

 • Yrityksen perustamiseen liittyvät työt
 • Yrityksen ilmoitusmenettelyyn liittyvät materiaalit ja työt
 • Myynti- ja markkinointimateriaalit
 • Tietojärjestelmän perustaminen ja työt
 • Yrittäjän perehdyttäminen ja henkilökohtainen tuki
 • Tarvittaessa autamme myös esimerkiksi starttirahan hakemisessa

Kotipalveluyrityksen perustaminen on yllättävän pitkä prosessi, joka sisältää monia työvaiheita. Perustaminen on siis ihan konkreettista työtä, joka jonkun on tehtävä! Meidän tavoitteenamme on kaikilla tavoin varmistaa, sinun yrityksesi nopea ja vaivaton käynnistyminen. Me tiedämme, mitä asioita ja missä järjestyksessä on tarkoituksenmukaista tehdä.

Sinun ei tarvitse jonotella puheinvaihteessa kesken ruokatunnin hoitaaksesi yrityksesi asioita tai naputella iltaisin ja viikonloppuisin yrityksesi ilmoitukseen vaadittavia materiaaleja.  Me myös tiedämme millä tavoin yrityksesi asiakashankintaa kannattaa tehdä ja teemme asiakashankintaa yhdessä sinun kanssasi. Me rakennamme sinun yrityksesi valmiiksi ja huolehdimme siitä, että yrityksesi liiketoiminta pääsee käynnistymään.

Samaan aikaan me perehdytämme sinua yritystoimintaan ja pidämme sinuun säännöllisesti yhteyttä. 

Kotipalveluyrityksen perustamista suunnittelevan on hyvä tiedostaa, että yrityksen perustaminen maksaa aina jotakin. Yrittäjä pohtii rahan käyttämistä aina suhteessa hyötyihin. On siis tärkeä miettiä sitä, hyödytkö enemmän tekemällä itse vai haetko kumppaniksesi sellaisen tahon, jolla on kokemusta kotipalveluyritysten perustamisesta?

Paljonko yrittämisestä maksetaan palkkkaa?

Tämä on hyvä ja usein toistuva kysymys, johon on vaikea vastata yksinkertaisesti. Jokainen Akson yrittäjä päättää itse, miten paljon hän nostaa yrityksensä toiminnasta palkkaa. Palkan suuruus puolestaan määräytyy sen mukaan, miten paljon yritys voi laskuttaa asiakkaitaan. Yrittäjänä pystyt myös päättämään muista eduista, kuin palkastasi. Tällaisia voisi olla esim. autoetu, lounasetu, jne. 

Yrittäjänä opit suhtautumaan palkkaan hieman eri tavoin, kuin palkan saajana.  Akson totta kai auttaa sinua tässäkin asiassa ja luonnollisesti meillä on tehty laskelmia palkkatasosta. Lähtökohta on kuitenkin se, että sinä päätät oman palkkasi suuruuden. 

Tämä artikkelin lukeminen saattaisi auttaa sinua myös!

Tellit, lellit ja vellit - mitä nämä oikein ovat?

Näillä varmasti tarkoitetaan palkanmaksun yhteyteen kuuluvia lakisääteisiä maksuja. Yrittäjänä tärkein näistä lakisääteisistä maksuista on yrittäjän eläkevakuutus (Yel). Se on lakisääteinen maksu, jonka jokainen yrittäjä joutuu toiminnassaan maksamaan huolimatta siitä, nostaako hän yritystoiminnasta palkkaa vai ei.

 Maksun suuruuden päättää kuitenkin yrittäjä itse ja vakuutuksen ottaminen tulee pakolliseksi siinä vaiheessa, kun tietty tulotaso ylittyy.

 Yel -maksuun sisältyy myös yrittäjän sairaspäiväraha, joten ihan huonosta jutusta siinä ei ole kysymys.

 Kannattaa lukea lisää esimerkiksi täältä!

Mitä jos sairastun tai en voi tehdä töitä?

Tällaisiin tilanteisiin on syytä varautua etukäteen. Yrittämisen yksi eduista on se, että asiakaskäyntejä on kohtalaisen helppo järjestellä uudelleen. Asiakas voidaan myös tilapäisesti siirtää toiselle palveluntuottajalle.

 Keinoja siis löytyy ja näihin tilapäisiin tapauksiin löytyy aina ratkaisu.

 Yrittäjän eläkemaksua maksavat yrittäjät pystyvät hakemaan sairaspäivärahaa kattamaan menetettyjä asiakaskäyntejä.

 Mikäli terveydentilassa tapahtuu jokin pysyvä muutos, joka rajoittaa yritystoimintaa, on yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä mietittävä uudelleen.

Mitä riskejä Akson yrittäjyyteen liittyy?

Akson yrittäjyyteen liittyy samanlaisia riskejä, kuin mihin tahansa yrittäjyyteen. Osaa riskeistä voidaan hallita ja osaa taas ei. Silloin on tärkeä pystyä minimoimaan riskejä.

Kannattaa perehtyä alan tutkimuskirjallisuuteen, sillä aika monessa tutkimuksessa on osoitettu franchising -mallin pienentävän yritystoimintaan liittyviä riskejä. Tämä on loogista koska Aksonin tavoitteena on auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi yrittäjänä. Mikäli puuhailisimme jotain muuta, emme todennäköisesti itse onnistuisi siinä, mitä ikinä yrittäisimmekään tehdä.

Meidän näkemyksemme mukaan suurimmat riskit alalla syntyvät silloin, kun

 •  Asiakaspalveluun ja hoitotyön laatuun ei panosteta riittävästi
 • Hoidetaan yrityksen taloushallinto huolimattomasti
 • Laiminlyödään työnantajan ja palveluntuottajan lakisääteiset velvoitteet
 • Yrittäjä ei pidä huolta omasta jaksamisestaan

Nämä ovat kaikki asioita, joihin voimme yhdessä merkittävästi vaikuttaa. Silloin monet yritystoimintaan liittyvä sudenkuopat ovat vältettävissä.

Akson yrittäjä, Minna Jaakkola

Olen saanut aina apua kun olen sitä tarvinnut!

Myös näitä kysytään:

Mitä jos yritykseni ei saa asiakkaita?

Yrityksesi saa asiakkaita sieltä, mistä työnantajasikin saa asiakkaita. Osa asiakkaista järjestää palvelunsa itse ja etsii sen vuoksi hyvää ja luotettavaa palveluntarjoajaa. Osalle asiakkaista palvelun järjestäjänä toimii kaupunki, kunta tai kuntayhtymä, jotka hyväksyvät palveluntuottajia tuottamaan järjestämiään palveluita.

Akson ei tarjoa yrityksellesi valmiita asiakkuuksia mutta me autamme sinua hankkimaan ensimmäiset asiakkaasi. Me markkinoimme yritystäsi ja me verkotamme sinut niiden ihmisten kanssa, jotka vastaavat palveluiden järjestämisestä alueesi asiakkaille.

Tällä hetkellä kaikilla Akson yrityksillä on asiakkaita. Lisäksi alalla vallitseva työvoimapula lisää yrityksiltä tehtäviä tilauksia.

Jos kävisi niin huonosti, ettei yrityksesi saisi laisinkaan asiakkaita, olisi se myös meille ainutkertainen tapaus. Silloin etsisimme yhdessä keinot tilanteen ratkaisemiseksi.

Mitä jos yritykseni epäonnistuu?

Kukaan ei pysty täysin hallitsemaan yritystoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Yrityksesi voi syystä tai toisesta johtuen epäonnistua ja joudut palaamaan lähtöruutuun. Tässä suhteessa Akson yrittäjyys ei poikkea tavallisesta yksin yrittämisestä. 

Epäonnistuminen on toki mahdollista mutta yritystoimintaan liittyviä riskejä pystytään hallitsemaan ja niiden vaikutuksia on mahdollista pienentää.  Yrittäjänä sinun on aina myös hyvä muistaa, että yritys voi epäonnistua yrityksestä ja yrittäjästä riippumattomista syistä.

Talouden näkökulmasta tarkasteltuna, epäonnistunut Akson yrittäjyys tarkoittaisi  sinulle todennäköisimmin tuota n. 10 000 euron alkupääoman menettämistä. 

Yrittäjän riskin vastapainona on kuitenkin aina myös palkinto onnistumisesta. Tästä muodostuu yrittämisen suola ja sokeri. On kiistaton fakta, että yrittäjyys on mahdollistanut monelle sellaisia asioita, joista työntekijänä voi vain haaveilla. Yrittäjyyteen sijoitetut eurot ja aika, ovat tulleet takaisin moninkertaisina. 

Mitä välineitä minun tulisi hankkia?

Yrityksesi asioiden hoitoa varten sinulla on hyvä olla ainakin puhelin ja tietokone.

Asiakastyötä varten sinulla on hyvä olla

 • Verenpainemittari
 • Veren sokerimittari (ei pakollinen)
 • Siivousvälineet (imuri, lasta, pesuaineita, riepuja, jne)
 • Henkilökohtaiset suojavälineet (kasvomaskit, käsidesi, suojaessu, hansikkaat, jne.)

Yrityksesi asiakaskunta määrittää välineistön tarpeen. Useassa kunnassa ja kuntayhtymässä palvelunjärjestäjä vastaa asiakkaiden välittömien hoitovälineiden hankinnasta. 

Aksonin liittymispaketin mukana saat

 • Työpaitoja
 • Työliivin
 • Asiakastuotteita
 • Käyntikorit
 • Autoteippauksen
Saanko siis oikeasti valita omat asiakkaani vai päättääkö Akson niistä?

Sinä valitset yrityksesi asiakkaat! 

Saanko palkata työntekijöitä?

Kyllä saat ja mikä parasta, saat itse valita heidät ja perehdyttää heidät tehtäviinsä. Sinä pääset olemaan hyvä esimies omille työntekijöillesi. Tämä on yksi sellaisista asioista, joissa me Aksonilla autamme sinua!

Tarvitseeko yritykseni toimitilat?

Ainakaan alkuvaiheessa ei tarvitse. Toimitila tulee yleensä siinä vaiheessa tarpeelliseksi, kun yritykselläsi on useampia työntekijöitä.

Aksonilla on valmiit mallit toimitilan ikkunateippauksia varten, joten saat nopeasti toimitilan näyttämään tyylikkäältä!

Voinko perustaa Akson yrityksen yhdessä kaverin kanssa?

Kyllä voit! Akson yritysten verkostoon kuuluu muutamia yrityksiä, joiden taustalla ovat entiset työkaverit. Hyvän yhtiökumppanin kanssa yritystoimintaan liittyviä riskejä voidaan pienentää. Lisäksi kaksi tekijää saa aina enemmän aikaiseksi, kuin yksin. 

Pitääkö sitten molempien maksaa liittymismaksu?

Ei tarvitse. Liittymismaksu peritään vain verkostoon liittyvältä yritykseltä. 

Häiritseekö tatuoinnit?

No ei häiritse!

Jokainen Akson yrittäjä on oma persoonansa ja jokaisella on oma arvokas tarinansa. Meidän tehtävä on tuoda se näkyväksi ja kertoa siitä kaikille. Me tehdään ihmiseltä ihmiselle ja ihmisen pitää näyttää ihmiselle!

Onko kysyttävää?

Varaa puolen tunnin tutustuminen yrittäjärekrystä vastaavan Mikon kanssa, jossa voit kysyä ihan mitä vaan!

Akson on kotipalveluyrityksistä koostuva yritysverkosto. Me haluamme olla kärkijoukossa kehittämässä suomalaista kotipalvelualaa.