Tarvitsenko kotihoitoyritykselle luvan vai riittääkö ilmoitus?

Kun mielessäsi on kotihoitoyrityksen perustaminen, olet ehkä joutunut pohtimaan sitä, milloin yritystoiminnan käynnistämiseen riittää ilmoitus ja milloin yritystoiminnalle on haettava toimilupa. Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään, mitä eroa on ilmoituksen varaisella ja luvan varaisella yritystoiminnalla.

Kotihoitoyrityksen perustaminen on hyvä aloittaa siitä, mitä palveluita yrityksen on tarkoitus tuottaa. Itse asiassa jo pelkästään puhuminen kotihoitoyrityksestä, pitää sisällään kahta erilaista palvelua. Monet kunnat ovat nimittäin yhdistäneet terveydenhuoltolakiin perustuvan kotisairaanhoidon ja sosiaalihuoltolakiin perustuvan kotipalvelun kotihoito -nimikkeen alle.

Lainsäädäntö määrittää, onko palvelu ilmoituksen vai luvan varaista

Asiakkaan kotona annettavat palvelut pyrkivät tavalla tai toisella edistämään ja helpottamaan asiakkaan kotona selviytymistä. Suomessa lainsäädännöllä turvataan, että jokaisella ihmisellä on oikeus terveyteen, hyvinvointiin, osallisuuteen sekä sosiaalisen turvallisuuden tunteen kokemiseen.

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki ovat keskeisimmät alalla sovellettavat lait. Näissä laeissa kuntia velvoitetaan järjestämään ja ylläpitämään palveluita, joilla lainsäädännön toteutumista edistetään.

Mikäli asiakas ei itse pääse näiden palveluiden äärelle, sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia tuottamaan palvelut tarvittaessa asiakkaan kotiin.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta mahdollistaa kattavan yritystoiminnan

Ilmoituksen varainen yksityinen sosiaalipalvelu

Yrityksen tuottaessa palveluita, jotka eivät ole ympärivuorokautisia, tehdään palveluiden aloittamisen yhteydessä ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta. Ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jossa palveluita on tarkoitus tuottaa. Yrityksen on ilmoitusta tehdessään kuvattava riittävällä tasolla sitä, millaisia palveluita se aikoo tuottaa ja ketkä palveluita tuottavat.

Ilmoituksen saatuaan, kunnan tehtävänä on arvioida, täyttääkö palvelu laissa asetetut vaatimukset ja onko yrityksellä edellytykset tuottaa palveluita alueella. Kunta antaa arviostaan lausunnon aluehallintovirastolle, joka kirjaa yrityksen valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteri Valveriin.

Mitä palveluita tuotetaan ilmoituksen varaisena sosiaalipalveluna?

Kotipalvelu lienee yleisin ilmoituksen varaisena sosiaalipalveluna tuotettu palvelu, jota annetaan asiakkaan kotona. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluita tuotetaan kaiken ikäisille yksityishenkilöille ja perheille.

Tyypillisesti kotipalvelu mielletään liittyväksi iäkkään ihmisen hoitotyöhön. Mielikuva on sikäli oikea koska iän myötä heikentyneen toimintakyvyn vuoksi kasvava määrä ihmisiä käyttää kotipalvelua kotona asumisen tukena. Kotipalvelua voidaan myöntää myös esimerkiksi lapsiperheelle, jossa vanhempi tarvitsee apua arjesta selviämiseen. Tällainen syy voi olla hyvinkin yleinen ja tilapäinen, esimerkiksi leikkauksesta toipuminen.

Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Tukipalvelut eivät sisällä hoidollista työtä ja tukipalvelut ovatkin varsin usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakkaat tilaavat kotiinsa.

Omaishoidon sijaispalvelu tarkoittaa tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle järjestettävää vapaa-aikaa. Kotiin tuotettavassa omaishoidon sijaispalvelussa kotipalveluyrityksen työntekijä mahdollistaa omaistaan hoitavalle henkilölle omaa, henkilökohtaista vapaa-aikaa.

Kotihoitoa tuottavan kotipalveluyrityksen on syytä olla tarkkana

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidosta on kysymys silloin, kun asiakkaan hoitotyöhön kuuluu sairaanhoidollisia tehtäviä. Tyypillisin tällainen terveydenhuoltolain piiriin kuuluva tehtävä on lääkehoito. Tässä kohtaa kotipalveluyrityksen on aina syytä olla tarkkana koska lääkehoitotyön toteuttaminen vaatii aina erillisen koulutuksen sekä luvan lääkehoidon antamiseen.

Mikäli yrityksen on tarkoitus tuottaa kotihoidon palveluita, on sen hyvä etukäteen selvittää, miten yrityksen toimialueella määritetään kotihoitoa antavien yritysten pätevyysvaatimuksista. Tyypillisesti kunnat ja kuntayhtymät edellyttävät, että palveluntuottaja pystyy tuottamaan kunnan omaa palvelua vastaavaa palvelua. Kunnat voivat esimerkiksi linjata, että lähihoitajavetoinen yritys saa osallistua kotihoidossa olevien asiakkaiden hoitotyöhön, asiakasta hoitavan tahon ohjeen mukaisesti. Silloin ilmoituksen tehnyt toimija voi osallistua kotihoidon palvelun antamiseen.

Kotihoitoyrityksen näkökulmasta on tärkeä selvittää etukäteen, millä tavoin kotihoidon palvelut toiminta-alueella tuotetaan ja millaisia vaatimuksia kotihoitoa tuottavalle yritykselle on asetettu. Mikäli tavoitteena on päästä mukaan kotihoidon palveluntuottajaksi, on yritystä perustettaessa syytä harkita luvan hakemista yksityisen terveydenhuollon palveluiden antamiseen.

Milloin tarvitaan lupa yksityisten terveydenhuollon palveluiden antamiseen?

Yksityiseltä toimijalta edellytetään lupaa terveydenhuollon palveluiden antamiseen ja lupa tulee olla voimassa ennen palveluiden aloittamista. Lupa haetaan aluehallintovirastolta. Mikäli toimintaa on useamman aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Valviralta.

Tyypillinen luvan varainen yksityisen terveydenhuollon palvelu on kotisaraanhoito, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakkaan kotiutumista sairaalasta, edistää sairaan henkilön kotona selviytymistä sekä tukea asiakkaan omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset asiakasta hoitavan lääkärin määräämät toimenpiteet, kuten näytteiden otot ja mittaukset, lääkityksen valvominen, asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.

Sairaanhoidollisen työn voi toteuttaa ainoastaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Kotisairaanhoidossa tämä tarkoittaa tyypillisesti sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa.

Kotiin annettava sairaanhoidon palvelu hyödyttää asiakasta monella tapaa ja tarjoaa otollisen maaperän myös yritystoiminnalle. Kotisairaanhoidon palveluiden tilaaminen on yleistä muun kotipalvelun yhteydessä ja parhaimmillaan terveydentilan säännöllinen seuranta ennalta ehkäisee sairauksien syntymistä kotona asuvien keskuudessa.

Yksityisen terveydenhuollon palveluita tuottavan yrityksen on myös tehtävä ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta, mikäli se tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Pitkä prosessi mutta kannattaako se?

Sekä ilmoituksen että lupahakemuksen jättäjän on syytä varautua pitkiin käsittelyaikoihin. Lisäksi on syytä muistaa, että yritystoiminnan valvonta käynnistyy välittömästi yritystoiminnan käynnistyttyä. Yksityisiä palveluntuottajia arvioidaan ja puntaroidaan monen eri ammattilaisen toimesta päivittäin.

Pitkät käsittelyajat ja jatkuva viranomaisvalvonta on kuitenkin alalla toimivien yritysten kannalta hyvä asia. Markkinoille tulevien yritysten toimintaedellytykset on katsottu hyviksi ja valvonta on ennen kaikkea työkalu yritystoiminnan kehittämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoilla on ennakoitavuutta ja palveluntuottajan saaman ohjauksen tuella vältetään se, ettei jokainen erimielisyys pääty käräjätupaan.

Haasteelliseksi kaikille toimijoille on viime vuosina muodostunut pitkäksi venähtänyt sosiaali- ja terveyslakien uudistus. Tämä on johtanut siihen, että käytänteet vaihtelevat alueittain, eikä tavatonta ole sekään, että käytänteitä luodaan vasta palveluntuottajan ilmoittaessa halukkuudestaan tulla markkinoille.

Pitkä odotus ja yhteisten pelisääntöjen etsiminen kuitenkin lopulta kannattaa. Yritystoiminnan käynnistäminen on mielenkiintoinen haaste ja monesti täysin uusi suunta omalla työuralla. Yrittäjyyden mukanaan tuomat hyödyt ylittävät lainsäädännön koukeroihin tutustumiseen käytettävän vaivannäön.

Lue lisää tästä linkistä

Kiinnostuitko Akson-yrittäjyydestä?

Aksonilla meitä yrittäjiä on moneen lähtöön. Täytä hakemus ja liity Akson-menestyjien joukkoon!