Hoivakotiin vai hoivaa kotiin?

Suomalaisen hoito- ja hoivatyön valtakunnallisena tavoitteena on ollut, että mahdollisimman monen tuen tarpeessa olevan asiakkaan hoito tuotettaisiin asiakkaan omassa kotona. Tämä tavoitetila on ilmeinen, sillä laitoshoidon kustannukset ovat moninkertaiset kotona tapahtuvaan hoitoon verrattuna.

Hoito- hoiva ja huolenpito ovat meidän kaikkien perusoikeuksia, joiden toteutuminen turvataan lainsäädännöllä. Uutiset hoito- ja hoivatyön puutteista sekä asiakkaiden turvallisuuden vaarantumisesta hoivakodeissa ovat karua luettavaa mutta ne valaisevat myös sitä, kuinka kauaksi olemme ajautuneet tavoitteesta, jossa apu tuotettaisiin mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden kotiin. Elämme tällä hetkellä eräänlaisessa hybridimallissa, jossa ulkoistamisten yhteydessä myös kunnallisten hoitokotien ongelmat ovat tulleet ulkoistetuksi osaksi yksityistä palvelutuotantoa.

Pidempää ikää – kotona

Huolimatta siitä, että kotona tapahtuva hoito on lähestulkoon kaikissa tapauksissa edullisin vaihtoehto, on tilanne vain harvoin asiakkaan näkökulmasta pelkästään kustannuskysymys. Kotona asuminen koetaan laitosasumista huomattavasti mielekkäämmäksi ja kotoa pois muuttamista halutaan lykätä mahdollisimman pitkään. Tuen tarpeen kasvaessa turvaudutaan ensin puolison ja lähiomaisten apuun. Mikäli näitä ei ole saatavilla tai tuen tarve on omaisten avusta huolimatta suurta, hankintaan apua kodin ulkopuolelta. Silloin kysymykseen voi tulla kunnallinen kotihoito tai yksityisen yrittäjän tarjoama kotipalvelu.

Yhdistelemällä omaisten ja palveluntuottajien tukea, saavutetaan usein varsin mieleinen vaihtoehto kotona asumiselle. Tämä vaihe voi olla ajallisesti jopa vuosien mittainen. Tässä ajassa kotipalveluyrittäjä henkilökuntineen muodostuu asiakkaalle ja tämän lähipiirille tutuksi. Ei ole tavatonta, että tuen tarpeen kasvaessa myös kotipalveluyrittäjältä kysytään mielipidettä siihen, tulisiko asiakkaalle hakea ympärivuorokautista hoitoa.

Silloin, kun voimat loppuvat ja asiakkaan etu sitä vaatii, on aika harkita siirtymistä palvelukotiin. Se tarkoittaa muuttoa pois omasta kodista.

On ymmärrettävää, että ratkaisun tekeminen on pitkä ja aikaa vievä prosessi.

Todellista valinnan vapautta eduista tinkimättä

Yksityinen, säännöllisesti toteutettu kotipalvelu toteutetaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Silloin asiakas itse oman lähipiirinsä kanssa määrittelee sen, mitä kotikäynneillä kulloinkin tehdään. Pitkän asiakassuhteen myötä syntyy varsin selkeä kuva niistä rutiineista, joita asiakkaan hyvinvointi edellyttää. Ruutinitöiden ohella kotipalvelu voi olla yhteistä ulkoilua, tilaisuuksiin osallistumista, ruoanlaittoa tai vaikkapa leipomista.

Kotipalveluyrittäjän tuottama palvelu skaalautuu asiakkaan elämäntilanteen mukaan ja tämä näkyy esimerkiksi yleisinä loma-aikoina, jolloin asiakkaan hoidon tarve saattaa olla vähäisempää. Normaaleihin rutiineihin palataan, kun lähiomaisten arki pyörähtää jälleen käyntiin.

Kotipalveluiden ostajat ovat oikeutettuja monenlaisiin etuihin. Tyypillisimmät näistä ovat KELA:n myöntämä hoitotuki, oikeus arvonlisäverottomaan palveluun sekä kotitalousvähennys. Kotipalveluyrittäjät tuntevat asiakkaille avoimet tukimuodot hyvin ja osaavat ohjata asiakkaita sekä lähiomaisia hakuprosesseissa

Asiakkaan kotiin tuotettavan palvelun kustannukset syntyvät volyymiperiaatteella ja ovat aina lähellä asiakkaan hoidon todellisia kustannuksia. Laitoshoidon kustannuksista on kirjoitettu paljon. Lukuja vertailemalla, voi tehdä päätelmiä siitä, millaista palvelua voisi samaan hintaan ostaa omaan kotiin.

Kiireettömyys, luotettavuus, turvallisuus

Asiakaskokemus on palvelun laadun korkein mittari. Akson -ketjuun kuuluvien kotipalveluyrittäjien tuottamien palveluiden keskiössä ovat asiakkaat ja heidän lähipiirinsä. Meidän yhteinen tavoitteemme on, että asiakkaamme tulevat palvelluiksi kiireettömästi, luotettavasti ja turvallisesti. Päivittäin me onnistumme ja epäonnistumme tämän tavoittteen saavuttamisessa mutta jokaisen asiakaskohtaamisen lähtökohtana on tämän yhteisen tavoitteen saavuttaminen.

Mikäli pääsemme lähelle tätä tavoitetta, voimme olla tyytyväisiä työhömme. Silloin voimme myös olla tyytyväisiä siitä, että olemme edistäneet sitä yhteistä tavoitetta, jossa mahdollisimman moni saisi nauttia kotona asumisesta mahdollisimman pitkään.

Löydä lähin Akson -yrittäjäsi painamalla tästä

Kiiretöntä, luotettavaa ja turvallista kotipalvelua

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top